5 ชั้นตอนการทำ BCM

5 ชั้นตอนการทำ BCM

          บริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ( Business Continuity Management) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ ด้วยการจัดทำแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5 ชั้นตอนการทำ BCM ง่าย ๆ ได้ดังนี้

ขั้นที่ 1 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจการ และการกำกับกิจการ

ขั้นที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ขั้นที่ 3 การพัฒนาและจัดให้มีการตอบโต้ตามแผน BCM

ปั้นที่ 4 การทดสอบ และธำรงรักษา ตลอดจนกบทวนการจัดการด้าน BCM

ขั้นที่ 5 การปลูกฝัง BM ในวัฒนธรรมขององค์กร

 62
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์