สิ่งที่องค์กรจะได้จากการทำ BCM

สิ่งที่องค์กรจะได้จากการทำ BCMสิ่งที่องค์กรจะได้จากการทำ BCM เมื่อองค์กรได้จัดให้มีการทำ BCM ที่ดีได้แล้วสิ่งที่องค์กรจะได้มาก็คือ

  1. องค์กรสามรถบอกได้ถึงผลกระทบและความเสีขหายหากเกิดเหตุให้การดำเนินงานหยุดชะงัก (จากการทำ BIA : Business impact analysis)
  2. มีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ดี อันเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
  3. ทำให้เกิดการประสานงานแบบข้ามสายงาน (cross-team working)
  4. แสดงศักยภาพขององค์กรในการตอบสนองต่อสถานการณ์รูปแบบต่างในรูปแบบของการซักซ้อม
  5. เป็นการยกระดับภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรในแง่ของการบริหารจัดการที่ดี หรือ Good Governance
  6. เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ stakeholders, business partners และ customers ถึงความสามารถในการให้บริการหรือให้ผลผลิตได้ในระดับที่ได้ตกลงไว้

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 47
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์