ข้อกำหนดที่ 4 : Context of the Organization (การระบุบริบทขององค์กร)

ข้อกำหนดที่ 4 : Context of the Organization (การระบุบริบทขององค์กร)สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301

ข้อกำหนดที่ 4 : Context of the Organization (การระบุบริบทขององค์กร)

  1. ต้องทำความเข้าใจบริบททั้งหมดขององค์กร โดยระบุประเด็นหรือปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ
  2. ต้องทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholder) ที่มีต่อการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
  3. ต้องระบุขอบเขต (Scope) ของระบบบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ รวมถึงชี้แจงข้อยกเว้นต่าง ๆ (ถ้ามี) พร้อมเหตุผลกำกับอย่างชัดเจน
  4. ต้องกำหนดกลยุทธ์ แผนงานดำเนินการ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 61
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์