ข้อกำหนดที่ 5 : Leadership (ภาวะความเป็นผู้นำ)

ข้อกำหนดที่ 5 : Leadership (ภาวะความเป็นผู้นำ)สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301

ข้อกำหนดที่ 5 : Leadership (ภาวะความเป็นผู้นำ)

  1. ผู้บริหารระดับสูงจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ (Leadership) และคำมั่นสัญญา (Commitment) ในกระบวนการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
  2. สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงคำมั่นสัญญา (Commitment) คือการกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และมีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนที่จำเป็นอย่างพอเพียง
  3. ต้องมีการประกาศ บังคับใช้ และสื่อสารการใช้งานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
  4. ต้องมีการกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างชัดเจน

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 67
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์