ข้อกำหนดที่ 6 : Planning (การวางแผน)

ข้อกำหนดที่ 6 : Planning (การวางแผน)สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301

ข้อกำหนดที่ 6 : Planning (การวางแผน)

  1. ต้องกำหนดแผนงานในการจัดการกับความเสี่ยงในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และต้องกำหนดมาตรการเพื่อบริหารระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้
  2. ต้องมั่นใจว่าวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานได้ถูกสื่อสารออกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 49
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์