บทความ

บทความ

35 รายการ
ความเข้าใจองค์กรเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ พิจารณาระบุและศึกษาความสำคัญของกระบวนการ กิจกรรม และ/หรือผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำลัง ดำเนินการอยู่ อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้ของหน่วยงาน การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง ทำให้ทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการ ให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนี้
141 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
110 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
128 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
150 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
106 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
135 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
117 ผู้เข้าชม
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
116 ผู้เข้าชม
แม้ว่าจะไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน แต่กิจการส่วนใหญ่จะทำ แผน BCP : Business Continuity Plan พร้อมกับแผน DRP เพราะทั้งสองแผนเกี่ยวข้องกับภาวะที่กิจการสะดุดหยุดลงจากการเกิดเหตุการณ์พิเศษ ความผิดปกติ ที่คาดหมายล่วงหน้าไม่ได้เหมือน ๆ กัน
126 ผู้เข้าชม
คำว่า BCP และ DRP เป็นกระบวนการที่มีความแตกต่างกัน แต่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมากจนต้องกล่าวถึงพร้อมกันและจัดทำแผนร่วมกันเสมอ
218 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
313 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
172 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
146 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
170 ผู้เข้าชม
การจัดทำ BCP มีขั้นตอนหลักทั้งหมด 5 ขั้นตอนโดยสังเขป ประกอบด้วย
239 ผู้เข้าชม
เนื่องจากในปัจจุบัน เหตุการณ์วิกฤตที่คาดไม่ถึง เป็นไปได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง เช่น ภัยที่เกิดจากคน เช่น การก่อจลาจล การขู่วางระเบิด ไฟไหม้ หรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ ตึกถล่ม ก๊าซพิษรั่ว หรือ เชื้อโรคแพร่ระบาด อย่างตอนนี้ที่กำลังเกิดเหตุการณ์อยู่ก็คือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น
144 ผู้เข้าชม
โดยแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ BCM นั้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก หรือเรียกว่าวงจรการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Life Cycle) ได้แก่
395 ผู้เข้าชม
สิ่งที่องค์กรจะได้จากการทำ BCM เมื่อองค์กรได้จัดให้มีการทำ BCM ที่ดีได้แล้วสิ่งที่องค์กรจะได้มาก็คือ
140 ผู้เข้าชม
การจัดทำ BCM มีองค์ประกอบ 3 อย่างตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ คน (People), สถานที่และอุปกรณ์ (Infrastructure) และแผน (Plans) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
158 ผู้เข้าชม
กระบวนการ BCM นั้นต้องประกอบไปด้วย Business Continuity Plans (BCP) หรือ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ Incident Management Plans (IMP) หรือ แผนจัดการอุบัติการณ์ฉุกเฉิน
187 ผู้เข้าชม
จะเห็นได้ว่า มี key word ที่สำคัญ ๆ อยู่ในคำนิยามนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือจุดมุ่งหมายของการทำ BCM เลยก็ว่าได้ ซึ่งนั่นก็คือเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น อันอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจขึ้น และการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
159 ผู้เข้าชม
บริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ( Business Continuity Management)
178 ผู้เข้าชม
ผลกระทบต่อธุรกิจและการให้บริการมีอยู่เพียง 4 ลักษณะ
144 ผู้เข้าชม
การทำงานอยู่บ้านหรือ Work from Home (WFH) ก็จะช่วยให้องค์กรยังทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
123 ผู้เข้าชม
น้ำท่วม ไฟไหม้ ธุรกิจจะเจอวิกฤติ ก็ไม่รู้วันไหน ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเราเลยต้องเตรียมระบบไว้รองรับด้วย ISO22301
129 ผู้เข้าชม
การระบาดของไวรัส Covid-19 ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนอย่างเป็นจำนวนมากจนไม่กล้าที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอย หรือเดินทางท่องเที่ยว
203 ผู้เข้าชม
ในวิกฤตไวรัส COVID-19 ระบาดไปทั่วโลกแบบนี้ องค์กรในประเทศควรที่จะต้องหาแผนการมารองรับเมื่อยามวิกฤตมา เพื่อป้องกันไม่ให้องค์เกิดความเสียหาย หรือธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก
153 ผู้เข้าชม
1193 ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์