Contact Us: 092-834-0989 

Knowledges

46 รายการ
สงสัยไหม.... ทำไมต้องทำ BIA ด้วยนะ ? แล้ว BIA มีประโยชน์อย่างไรบ้างล่ะ ? วันนี้ทาง BCM Thai GURU สรุปมาให้ทุกท่านได้อ่านกันดังนี้ 👇🏼
46 ผู้เข้าชม
COSO คืออะไร ? แล้วปัจจุบันเป็นเวอร์ชันไหน ?
254 ผู้เข้าชม
หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ERM และ BCM คือ วัตถุประสงค์ของระบบ
137 ผู้เข้าชม
ความเสี่ยงทางธุรกิจหมายถึงภัยคุกคามต่อความสามารถของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ในด้านธุรกิจ ความเสี่ยงหมายความว่าแผนของบริษัทหรือองค์กรอาจไม่เป็นไปตามแผนเดิม หรืออาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมาย
6523 ผู้เข้าชม
ในการลดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อเงินทุน กำไร รายได้ ชื่อเสียง และมูลค่าผู้ถือหุ้นองค์กรจะต้องมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ให้มีความครอบคลุมในทุกด้าน ERM ที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของการทำงานของบุคลากรและโครงสร้างของบริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมถึงช่วยในการมองเห็นความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานอีกด้วย
119 ผู้เข้าชม
ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก ซึ่งอดีตเคยมุ่งเน้นเพียงการจัดการความเสี่ยงด้านยุทธวิธีเท่านั้น แต่การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จะเป็นกรอบงานสำหรับธุรกิจ ในการประเมินความเสี่ยงโดยรวม ทั้งภัยคุกคามและโอกาสการเกิด ดังนั้น การตัดสินใจที่ทันท่วงทีและมีความครบถ้วนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
101 ผู้เข้าชม
ความเข้าใจองค์กรเป็นขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ พิจารณาระบุและศึกษาความสำคัญของกระบวนการ กิจกรรม และ/หรือผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานกำลัง ดำเนินการอยู่ อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้ของหน่วยงาน การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง ทำให้ทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการ ให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนี้
747 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
366 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
657 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
502 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
421 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
628 ผู้เข้าชม
6 องค์ประกอบหลักของวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามขอบเขตวิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน BCM ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาด ภารกิจ และทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้
559 ผู้เข้าชม
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
363 ผู้เข้าชม
แม้ว่าจะไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน แต่กิจการส่วนใหญ่จะทำ แผน BCP : Business Continuity Plan พร้อมกับแผน DRP เพราะทั้งสองแผนเกี่ยวข้องกับภาวะที่กิจการสะดุดหยุดลงจากการเกิดเหตุการณ์พิเศษ ความผิดปกติ ที่คาดหมายล่วงหน้าไม่ได้เหมือน ๆ กัน
471 ผู้เข้าชม
คำว่า BCP และ DRP เป็นกระบวนการที่มีความแตกต่างกัน แต่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมากจนต้องกล่าวถึงพร้อมกันและจัดทำแผนร่วมกันเสมอ
2837 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
393 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
888 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
347 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301
693 ผู้เข้าชม
การจัดทำ BCP มีขั้นตอนหลักทั้งหมด 5 ขั้นตอนโดยสังเขป ประกอบด้วย
1925 ผู้เข้าชม
เนื่องจากในปัจจุบัน เหตุการณ์วิกฤตที่คาดไม่ถึง เป็นไปได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง เช่น ภัยที่เกิดจากคน เช่น การก่อจลาจล การขู่วางระเบิด ไฟไหม้ หรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ ตึกถล่ม ก๊าซพิษรั่ว หรือ เชื้อโรคแพร่ระบาด อย่างตอนนี้ที่กำลังเกิดเหตุการณ์อยู่ก็คือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น
470 ผู้เข้าชม
3107 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์