5 แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน เพื่อธุรกิจอยู่รอดยุค COVID-19

5 แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน เพื่อธุรกิจอยู่รอดยุค COVID-19

5 แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน เพื่อธุรกิจอยู่รอดยุค COVID-19

1.การวางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจและการซักซ้อม องค์กรควรเริ่มจัดทำหรือทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของตัวเองเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนที่มีอยู่นั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การปฏิบัติงานร่วมกับคู่ค้า การจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง รวมทั้งควรทำการทดสอบแผนดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่า หากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ขยายวงกว้างหรือเข้าสู่ Phase ที่ 3 จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบปรกติได้ ธุรกิจจะดำเนินกิจการอย่างไรเพื่อกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด

2.การสื่อสารเพื่อลดความตื่นตระหนก องค์กรควรจัดให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับแผนสำรอง Business Continuity Planning (BCP) พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินได้ตามปรกติ รวมทั้งสื่อสารนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานทราบวิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงที่จะทำให้ตนเองได้รับเชื้อโคโรนา

3.จัดสรรแยกกลุ่มพนักงานเพื่อบริหารความเสี่ยง หัวใจที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ คือ พนักงาน ฉะนั้นจึงควรปิดความเสี่ยง โดยการแบ่งกลุ่มพนักงานในฝ่ายงานสำคัญต่าง ๆ อย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยไม่ให้พบปะกันโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อทั้งกลุ่ม แยกกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่น พนักงานขาย ออกจากพนักงานที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า และปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานคนละที่ได้ เช่น Video Conference และ Collaboration tools ต่าง ๆ

4.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ” ถือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แม้มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอก็ตาม องค์กรควรพิจารณาหันมาใช้ระบบจดจำใบหน้าแบบชีวภาพ (Biometric Facial Recognition)

5.ประเมินคู่ค้า วางแผนสำรองและหาแหล่งทดแทน ในส่วนองค์กรในส่วนภาคการผลิตที่ต้องพึ่งพาวัสดุอุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าในหมวดคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ อาจประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบหรือต้นทุนในการผลิตได้ ฉะนั้นองค์กรควรจัดทำแผนด้านซัพพลายเชน

 110
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์