องค์ประกอบ 3 อย่าง ของการจัดทำ BCM คืออะไรบ้าง?

องค์ประกอบ 3 อย่าง ของการจัดทำ BCM คืออะไรบ้าง?องค์ประกอบ 3 อย่าง ของการจัดทำ BCM คืออะไรบ้าง?

การจัดทำ BCM มีองค์ประกอบ 3 อย่างตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ คน (People), สถานที่และอุปกรณ์ (Infrastructure) และแผน (Plans) โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

  1. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด โดยต้องมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร รวมทั้งสายบังคับบัญชาให้ขัดเจน เพื่อให้การใช้อำนาจตัดสินใจและการสื่อสารในช่วงวิกฤติมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบุคลากรต้องได้รับการฝึกฝนแผน รวมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Teamwork) ในสภาวะวิกฤตีให้ได้ นอกจากนั้น ต้องกำหนดบุคลากรสำรองเพื่อการทำงานในสภาวะวิกฤติด้วย ได้แก่ ทีมสนับสนุนการจัดการกรณีวิกฤติ ทีมกู้ตื่นทางธุรกิจ และที่มกู้คืนทางด้าน
  1. สถานที่และอุปกรณ์ (Infrastructure) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระดับรองลงมา โดยสถานที่ตั้งสำรองในกรณีวิกฤตินั้นไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่หลัก (ศูนย์บัญชาการ) มากเกินไป และต้องมีอุปกรณ์การสื่อสารและ ที่ดีเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็วในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ รวมถึงต้องมีระบบการสำรองข้อมูลที่ดี โดยต้องจัดเก็บสำรองข้อมูลนอกสถานที่
  1. แผน (Plans) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นลำดับสุดท้าย โดยการจัดทำแผนต้องคำนึงถึงแผนที่มุ่งเน้นกระบวนการที่จำเป็นต้องปฏิบัติ เข้าใจง่าย กระชับ กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีการประสานงานกับท้องถิ่น ภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งต้องรวมแผนการเคลื่อนย้ายคนเป็นส่วนหนึ่งของ BCM ด้วย โดยแผนต่าง ๆเหล่านี้ต้องมีการทดสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 159
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์