Contact Us: 092-834-0989 

ข้อกำหนดที่ 10 : Improvement (การพัฒนาและปรับปรุง)

ข้อกำหนดที่ 10 : Improvement (การพัฒนาและปรับปรุง)สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301

ข้อกำหนดที่ 10 : Improvement (การพัฒนาและปรับปรุง)

  1. คุณจะต้องระบุว่าในปัจจุบันมีสิ่งใดบ้างที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน (Non-Conformity) และจัดทำแผนการแก้ไขให้ครบถ้วน (Corrective Action) รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดผลการแก้ไขอีกด้วย
  2. คุณจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 572
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์