ข้อกำหนดที่ 7 : Support (การสนับสนุน)

ข้อกำหนดที่ 7 : Support (การสนับสนุน)สรุปใจความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ISO22301

ข้อกำหนดที่ 7 : Support (การสนับสนุน)

  1. ต้องจัดหาทรัพยากรที่พอเพียงและให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
  2. ต้องกำหนดทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง (Competency) และให้การอบรมเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้ขอบเขตของระบบบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจจะต้องมีความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการดำเนินงาน
  4. ต้องจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบอย่างเหมาะสม ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
  5. ต้องมีการบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วนและความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

#BCPGURU #ที่ปรึกษาBCM

 63
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์