Contact Us: 092-834-0989 

Our Services

6 รายการ
แผนจัดการวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับผลกระทบ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างกระบวนการรองรับในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยงและเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดในอนาคต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้จัดการกับสภาวะวิกฤติ และภัยคุกคามเป็นไปอย่างมีระบบ ครบขั้นตอน PDCA (Plan-Do-Check-Act)
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนขององค์กร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์